Voorwaarden

Algemene voorwaarden Met liefde Utrecht

De Algemene Voorwaarden van hebben betrekking op alle lessen, behandelingen, massages, workshops en cursussen en alle andere vergelijkbare activiteiten georganiseerd door Met Liefde Utrecht

In deze voorwaarden gelden de volgende definities;

  1. Met Liefde Utrecht – Monique Lubbers – KvK 91270502 gevestigd aan de Spelt-oord 12 in Houten. Bezoekadres Kanaalweg 86 in Utrecht.
  2. De deelnemer (Deelnemers): iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich bij Met liefde Utrecht aanmeldt voor activiteiten of deze boekt.

Elke deelnemer is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere deelnemer.

Artikel 1 Algemeen & de Overeenkomst

1.1) De boeking of deelname aan één lessen, workshops, massages, of andere activiteiten aangeboden door Met liefde Utrecht (via de website, per mail, telefoon of anderzijds), betekent dat u als boeker/deelnemer akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

1.2) Deelname aan de lessen, massages, workshops, of andere activiteiten aangeboden door Met liefde Utrecht, geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3) Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten voor aanvang van de les te melden aan de docent/masseur/cursusleider. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel altijd contact op met uw (behandelend) (huis) arts en/of fysiotherapeut.

Artikel 2 Boeking, Betaling & Annulering

2.1) Voor de lessen, massages, workshops en cursussen geldt dat, in verband met de maximale groepsgrootte, de deelnemer zich voorafgaand aan de activiteit inschrijft. Dit kan via de inschrijfformulieren op de website of per mail.

2.2) De deelnemer dient het verschuldigde tarief (zoals te lezen bij de betreffende les, workshop of cursus) voor aanvang van de cursus of workshop in één keer op de rekening te voldoen. De betalingstermijn is 14 dagen.

2.3) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Met Liefde Utrecht het recht om op de deelnemer of klant de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

2.4) Restitutie van het tarief van een Met liefde Utrecht cadeaubon is niet mogelijk en deze is niet in te wisselen voor geld.

2.5) Annulering van een reservering voor een cursus of workshop is tot 7 dagen vóór aanvang van de gereserveerde les kosteloos en kan gedaan worden per mail. Meldt de deelnemer zich binnen zeven dagen vóór aanvang van de cursus of workshop af, dan brengen we 50 % van het tarief in rekening. Meldt de deelnemer zicht niet af of is de annulering op de dag van of tijdens de looptijd van de cursus of workshop brengen wij het gehele lesgeld in rekening.

2.6) Bij annulering van een door deelnemer geboekte massage of is altijd betaling verschuldigd tenzij de afspraak telefonisch of per mail uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de afspraak wordt geannuleerd. In alle andere gevallen is betaling alsnog verschuldigd.

2.7) De rittenkaarten van 5 lessen zijn 6 weken geldig. De rittenkaarten voor 10 lessen zijn 12 weken geldig.

2.8) Voor gebruik van de rittenkaarten geldt dat, indien de afmelding 3 uur voor start van de les via de mail of whatsapp gemeld is, deze niet in rekening wordt gebracht. Zegt de deelnemer te laat of niet af dan zal de les wel gerekend worden.

2.9) Bij langdurige ziekte, vakantie of afwezigheid kan deelnemer contact opnemen met Met liefde Utrecht zodat een regeling getroffen kan worden voor het gebruik en verlenging van de geldigheidsduur van de rittenkaarten.

Artikel 3 – Uitsluiting

3.1) Met liefde Utrecht heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer of klant aan een les, massagem cursus of workshop te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.2) Met liefde Utrecht heeft het recht de toegang van de les, massage, cursus of workshop, zonder opgave van reden, aan de deelnemer te weigeren.

Artikel 4 – Wijziging & Annulering

4.1)  Met liefde Utrecht behoudt zich de vrijheid om de Algemene voorwaarden, de prijzen, de docenten, lestijden, locatie, karakter en data van de lessen, workshops, massages, cursussen en andere activiteiten, ten allen tijde te wijzigen. Deelnemers worden via de website en waar nodig, via de mail en/of nieuwsbrief van eventuele wijzigingen op de hoogte gehouden.

4.2) Met liefde Utrecht heeft het recht zonder opgave van redenen een les, workshop, cursus, of iedere andere activiteit te annuleren. Bijvoorbeeld door onvoldoende deelnemers. We zullen dit echter altijd zo op tijd mogelijk doen en je zo goed mogelijk informeren over de reden en alternatieven. Bij annulering van een activiteit, berichten we je via de mail.

4.3) Tijdens en buiten de schoolvakanties kan Met liefde Utrecht een dag, meerdere dagen, week of weken gesloten zijn. Wanneer dit het geval is, wordt dit uiterlijk een maand van te voren aangekondigd op de website www.metliefdeutrecht.nl en via de mail gecommuniceerd in de nieuwsbrief.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1) Met liefde Utrecht en haar docenten, masseurs en medewerkers verplichten zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren. Aan alle informatie die tijdens de les, workshop, massage,cursus of andere activiteit, wordt gegeven en de inhoud van het werkboek (verstrekt bij de fit zwanger en VIP cursus) kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. 

5.2) Met liefde Utrecht en haar docenten zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer op locatie, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les. De deelnemers nemen deel aan de lessen, workshops, cursussen, massages en alle andere activiteiten, op eigen risico.

Artikel 6 – Toepasselijkheid en geschillen

6.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Met liefde Utrecht betreffende de deelname aan of boeking van lessen, massages, cursussen, workshops, en alle andere activiteiten, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, aangeboden door Met liefde Utrecht.

6.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Met liefde Utrecht

6.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Met liefde Utrecht behoudens hogere voorziening.

Artikel 7 – Privacy

7.1) De registratie van persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en nooit doorgegeven aan derden.

  • 01- juni 2019
  • vestigingsadres: Kanaalweg 86C 3533 HG Utrecht
  • www.metliefdeutrecht.nl
  • mail@metliefdeutrecht.nl

7.2) Zie onze privacy pollicy

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met  
Met liefde Utrecht
mail@metliefdeutrecht.nl